Reklamačný poriadok

 

Predávajúci:    obch.meno: Mollie.sk  Bold Investments s.r.o.

                        sídlo: Michalská 9, 811 03 Bratislava

                        IČO: 46180869DIČ: 2023302446

                        zápis v registri: Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 74508/B

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru ktoré predávajúci predal spotrebiteľovi. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby predávajúceho kde bol tovar zakúpený:

Bold Investments s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava

E-mail:  obchod@mollie.sk

Tel. číslo 0917 680 686 (pondelok – piatok od 9:00 do 17:00)

 

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok) a vyplnený reklamačný formulár. Druhy reklamácií a ich vybavenie :

 

a) záručná reklamácia

             Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

            Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradného tovaru. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

            Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

 

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

            Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

 

4. Reklamácia prebieha nasledovne:

-          kupujúci vyplní reklamačný formulár, ktorý spolu s tovarom a kópiou dokladu o nákupe tovaru zašle na adresu skladu predávajúceho: Bold Investments s.r.o., Mužla 134, 94352

-          kupujúci môže zaslať reklamovaný tovar kuriérom, aj poštou

-          po obdržaní tovaru predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho a následne sa dohodnú ďalšie kroky reklamácie

 

5. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí.

 

6. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

7. Reklamačný formulár na stiahnutie: Reklamačný formulár.pdf

 

V Bratislave, dňa 21.7.2014